Kvarglömda saker och förseningar


Reklamation  |  Kvarglömda föremål  |  Flygförseningar  |  Förlorat eller skadat bagage


Reklamation

Om det, mot förmodan, är något du inte är nöjd med på din semester är det viktigt att du genast ger besked om detta till våra reseledare så att vi kan lösa problemet snarast möjligt. Klagomål som inte framförts till reseledningen på resmålet kan vi i efterhand inte påta oss ansvaret för. Om det inte har varit möjligt att avhjälpa felet på plats, kan du efter hemkomsten fylla i ett reklamationsformulär.

Reklamationen ska vara oss tillhanda senast två månader efter resans slut.


Kvarglömda föremål

Om du har glömt kvar något på destinationen kan vi hjälpa till att leta efter det. Klicka här för att fylla i formuläret för kvarglömda effekter.


Flygförseningar

Trots att flygförseningar är relativt sällsynta kan dåligt väder vid avrese- eller ankomstflygplatsen, tekniska omständigheter eller något helt annat orsaka större eller mindre förseningar. Om denna situation trots allt uppstår kommer Nazars personal, i samarbete med flygbolaget, göra vad de kan för att väntetiden ska bli så behaglig som möjligt för dig och dina medresenärer. 

Vid längre flygförseningar på utresan utgår ersättning enligt branschpraxis för paketresor. Det här sker vid förseningar som överstiger åtta timmar vid ankomst till resmålet. 


Förlorat eller skadat bagage

För att kunna få ersättning för skadat eller försenat bagage, barnvagn eller liknande ska du göra en så kallad PIR rapport. Denna utfärdas av personalen på flygplatsen innan du lämnar bagageområdet. Var uppmärksam på att du inte kan göra en PIR rapport efter du har lämnat flygplatsen. Se till att du får PIR rapporten i original, tillsammans med bagagetag (kvittot), då detta krävs som underlag vid eventuell ersättning enligt flygbolagets regler. Observera även att skadat bagage måste reklameras skriftligen inom sju dagar; försenat/förlorat bagage inom 21 dagar.  

Eftersom reseförsäkringarnas ersättning för försenat eller skadat bagage oftast är bättre än den du får av flygbolaget rekommenderar vi alltid att du har en bra reseförsäkring.
För information om reseförsäkringar, kontakta vår kundservice på 0770 777 888. 

SKADESTÅNDSANSVAR

Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens/flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för förseningar. 

Till Montrealkonventionen» 

Flygbolagens skadeståndsansvar

Bilaga till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 889/2002 

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

I denna information sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen. 

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav, om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas, ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person, som har rätt till ersättning, har identifierats. En sådan förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara minst 16 000 SDR. 

Försening av passagerare

Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 4 694 SDR. 

Förseningar av bagage

Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 131 SDR. 

Förstörelse, förlust av eller skador på bagage

Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 131 SDR. När det gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt. När det gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan. 

Högre gränser för bagage

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk ansvarsgräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift. 

Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat bagage måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar och inom 21 dagar när det gäller förseningar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande. 

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav mot endera flygbolag. Om namnet eller koden på ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget. 

Tidsfrist för att väcka talan

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit. 

Informationsgrund

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som är implementerade i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och den nationella lagstiftningen i medlemsstaten.