Allmänna resevillkor

 

Allmänna och särskilda resevillkor, för resor köpta efter 1.8.2018 - se villkor här.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna i pdf (klicka ovan). De särskilda villkoren anges i kursiv text.

 

Allmänna och särskilda resevillkor,  för resor köpta innan 1.8.2018 - se nedan.

Avtalet

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella rese-arrangemanget som finns på vår webbsida vilket du ska ta del av.

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären. 

Paketresor


1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Huvudresenären ansvarar för att han/hon är tillgänglig på den adress, telefonnummer eller e-mailadress som denne meddelat till Nazar, för eventuella viktiga meddelanden.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.1.3 I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget, se även information på vår hemsida under ”Kundservice”. Här finns även särskild information och formulär för underårig på resa på egen hand.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 Resebevis/biljett sänds kostnadsfritt som e-mail. Om man önskar resebevis/biljett hemsänt med post tillkommer en avgift.

Om man önskar att få de allmänna resevillkor och de praktiska upplysningarna tillsänt per post, ska detta informeras till resekonsulenten vid bokningstillfället.

1.6 Önskemål garanteras inte

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan komma att tas ut vid korrigering av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter. 

1.8 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Skulle resenären göra en ombokning eller på annat sätt ändra resan betraktas det som en avbokning av tidigare ingått avtal. Aktuella dagspriset gäller för ombokningar. Ev. boka-tidigt-rabatt kan därmed också försvinna från bokningen.

Särskilda villkor vid ombokning gäller om man har Avbeställningsförsäkring med Trygghetspaket. Se mer information om dessa villkor här.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart. 

2.2.2 Betalning av resan skall ske senast vid den tidpunkt som anges nedan: 

Vid beställning gjord mer än 35 dagar före avresa: hela resans pris skall vara Nazar tillhanda senast 35 dagar före avresan. 

Vid beställning mindre än 35 dagar före avresa: Hela resan skall betalas omedelbart.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Nazar med en anmälningsavgift. Senast 7 dagar efter beställning skall resan bekräftas genom att resenären betalar en anmälningsavgift på 1200 kr per person, samt kostnad för eventuella avbeställningsskydd. Observera att om anmälningsavgiften inte är oss tillhanda inom 7 dagar så avbokas resan automatiskt.

2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 Resenären har möjlighet att köpa avbeställningsskydd av Nazar (med eller utan Trygghetspaket). Detta skydd skall beställas samtidigt med beställningen av resan och kan inte tillföras senare. Avbeställningsskydden kostar 150/250 kr per person.

De erbjudna försäkringarna tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara.

Mer information om fördelar och villkor för avbeställningsskydd med eller utan trygghetspaket kan hittas under Kundservice på vår hemsida.   

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2 Resenär som har tecknat avbeställningsskydd med Trygghetspaket har rätt att avbeställa resan, enligt 3.2 – 3.2.6 utan annan kostnad än expeditionsavgiften som får uppgå till högst 5 % av resans pris dock högst 200:- per person.  

3.2.1 Vid avbokning av enstaka resenärer i rum/lägenhet är det en förutsättning att samtliga i rummet/lägenheten har Trygghetspaket för att kvarvarande resenärer skall undvika rumstillägg. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i rummet/lägenheten ett rumstillägg av kvarvarande resenär/resenärer. Tillägget varierar från hotell till hotell.

3.2.2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 

3.2.3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden. 

3.2.4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5. Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part och uppfylla samtliga krav under punkterna 3.2.2. eller 3.2.3. 

3.2.6 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2–3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären. En förutsättning för att kostnadsfritt bo kvar i samma rumstyp är att samtliga på bokningen valt att köpa Avbeställningsskydd med Trygghetspaket. 

3.3 AVBESTÄLLNING AV RESA

Avbeställning skall ske på det sätt som anges i färdhandling/biljett eller på www.nazar.se

3.3.1 För att annullera resan ska Nazars försäljningsavdelning kontaktas på kontorstid, på telefonnummer 0770-777 888 (välj 2).Utanför kontorstid ska e-mail sändas till info@nazar.se eller ett fax till 040-699 88 3. 

I detta meddelande ska det tydligt framgå bokningsnummer, vilken/vilka person/er som avbokar, anledning till avbokningen samt datum när mailet eller faxet är skickat. Tänk på att det endast är huvudresenären som har befogenhet att skriva detta e-mail eller fax.

Avbeställer du din paketresa och har tecknat avbeställningsskydd med Trygghetspaket, se punkt; 3.3.2 – 3.3.4

3.3.2 Senast 7 dagar efter avbokningen skall registrerat intyg från arbetsgivare eller intyg av skilsmässa kommit Nazar tillhanda (gäller avbeställningsförsäkringen med Trygghetspaket).

Senast 7 dagar efter avbokningen skall läkarintyget gällande sjukdom, olycksfall, dödsfall, och i förekommande fall släktskapsintyg, ha kommit Nazar tillhanda. Intyget skall innehålla för avbokningen relevanta uppgifter, såsom:

a) Diagnos

b) Datum för insjuknande/första kontakt med läkare

c) Datum för behandlingar/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande

d) Läkarens uttryckliga förbud/avrådan mot att resa enligt ovan.

Ett giltigt läkarintyg ska vara riktat till oss som researrangör där läkaren intygar att resenären inte kan resa.

Resenären står själv för kostnaden för intyg.

Avbeställningsförsäkring med trygghetspaket gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Expeditionsavgift om 200: – återbetalas ej vid avbokning. 

3.3.3 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat Trygghetspaket skall godkända intyg kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske. 

3.3.4 I de fall inbetalningen av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

Du kan annullera din resa fram till att du checkar in på avreseflygplatsen. 

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som bokat avbeställningsskydd med Trygghetspaket gäller villkoren för det. 

4.1.2 Vid ändring av felstavat namn utgår en administrativ kostnad på 200: - per person. 

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

Skälig tid räknar Nazar som senast 48 timmar innan avresa.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

Vid överlåtelse resa tas en administrativ kostnad ut om 500: - per person. 

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) - (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avta lade avresedagen.

6.2.5 Prisgaranti gäller för paketresor med charterflyg från dess att anmälningsavgiften är betald. För paketresor med reguljärflyg gäller prisgarantin när slutlikviden har betalats. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning. 

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.  

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Arrangörens minimiantal gäller enligt nedan och omfattas av resenärens reseavtal. 

Arrangören har rätten att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om inte minst 15% av destinationens charterresor är bokade senast 6 månader innan avresa eller 40% är bokade senast 3 månader innan avresa. Informationen om den inställda resan skall ske snarast och skriftligen till resenär.

För det fall en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor har arrangören rätt att även häva andra resor som ingår i samma serie av flygresor. Resenären skall snarast och inte senare än 14 dagar innan avresa meddelas.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Nazar följer svenska utrikesdepartementets reserekommendationer.

6.7.3 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. 

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri frånskadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan måste omgående framföras under vistelsen till Nazars personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Du kan kontakta guider via Nazars servicetelefon eller eventuellt under besökstid på hotellet. 

Reklamation efter resa kan göras via Nazars reklamationsformulär: www.nazar.se/kundservice/reklamation/. För ytterligare information kring reklamationer kontakta vår kundtjänst på 0770 - 777 888 tryck 2.

Reklamationen ska vara Nazar tillhanda senast två månader efter hemkomst från resan.  

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar m.m.

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka till resans genomförande.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. 

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. 

Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfall- och resgodsförsäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits arrangören.

9.3.4 För resan är de allmänna samt särskilda resevillkoren gällande. Alla resenärer uppmanas också ta det av avsnittet ”Kundservice” som finns att läsa på www.nazar.se.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denna för kontroll av uppgifter om hemresan.

9.4.2 Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. En charterresa kan pga luftfartsmyndigheternas bestämmelser ej ändras sedan resan påbörjats.

9.4.3 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller på ”Endast Flyg” är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Resenärer som reser på paketresa med charterflyg skall i dessa fall enligt Nazars instruktioner kontakta arrangören senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. 

9.4.4 Flygresan kan endast utnyttjas på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Förlängning, avkortning eller att ansluta till en påbörjad charterresa är därför omöjligt. Ej heller kan, med hänsyn till samma bestämmelse, resenär med charterflyg påräkna återbetalning för eventuellt ej utnyttjade prestationer såsom hotell, måltider etc. Resenär som på resmålet själv ombesörjer sin transport till flygplatsen skall i förväg informera reseledaren därom.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

11. RESENÄRENS ÄNDRING AV RESEAVTALET

11.1 För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad på 200 kr/person i expeditionsavgift samt ev. merkostnad.

12. INKVARTERING

12.1 För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt inkvarteringen får bo där. Oavsett det finns en tom säng i rummet får resenären ändå inte inkvartera annan person i rummet. 

13. OSPECIFICERAD RESA

Vi gör ingen hemlighet av det: När du reser ospecificerat får du vad du betalar för – ofta mycket låg standard och nästan uteslutande på hotell som inte ingår i Nazars program. Vi säljer ospecificerade resor när marknadspriset på resorna ligger på en nivå som inte ens täcker flygkostnaden, då går vi ut och hittar de billigaste möjliga hotellen.

Vi rekommenderar att du inte planerar högtider, familjesemester, drömsemester eller liknande till ett ospecificerat hotell. Om du vill veta vad du får för dina pengar skall du alltid välja namngivna hotell – som dock kostar lite mer.

Vi vidarebefordrar inga önskemål vid ospecificerade bokningar. Vi rekommenderar alltid att man köper en specificerad resa, speciellt om man reser med barn eller har särskilda kvalitetskrav.

1. Ospecificerad resa

Standarden på hotell/lägenhet är oftast mycket enkel och man kan inte bli garanterad att hamna på en speciell destination eller hotelltyp. Byte av hotell under vistelsen förekommer, ibland med kort varsel. Städning kan inte garanteras och byte av lakan och handdukar ingår oftast inte. Måltider ingår inte. Sängtyper kan variera. Begränsad eller ingen reseledarservice.

2. Ospecificerad Lucky 3, 4 och 5 Star

Man kan inte bli garanterad att hamna på en speciell destination och rent generellt hamnar man på hotell som inte ingår i vårt program. Nazar har inte haft möjlighet att kvalitetssäkra dessa hotell men hotellen klassificeras officiellt som 3-, 4- eller 5-stjärniga enligt destinationslandets lokala bestämmelser. De hotell du hamnar på tillhör oftast de billigare alternativen i respektive kategori. Byte av hotell under vistelsen förekommer, ibland med kort varsel. Begränsad eller ingen reseledarservice.

Inga önskemål kan tas emot gällande hotell, rumstyp eller rummets placering.

14. BAGAGE

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är t.ex. vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida. 

Är du osäker på bagagefrivikt, säkerställ på ditt flygbolags hemsida eller på www.nazar.se 

15. FÖRBEHÅLL 

Nazar reserverar sig för eventuella korrektur- och tryckfel i denna publicering. 

Resmålsfakta och hotellbeskrivningar är preliminära och kan komma att uppdateras under säsongen. Ändringar av väsentlig betydelse för resans behållning meddelas resenärer så snart Nazar får information om dessa. Beskrivna vattensportsaktiviteter bedrivs ofta av självständiga företagare på resmålet, för vilkas verksamhet Nazar ej kan svara.

Nazar ansvarar inte för information i broschyrer och webbsidor hos samarbetspartner - även om materialet har levererats av Nazar. Nazar ansvarar inte för önskemål och avtal som resenären ingått direkt med hotellet. Nazar förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifterna i programmet. Nazar förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren.

Vi tar förbehåll för att priser eller andra uppgifter på vår hemsida kan innehålla fel av tekniska orsaker. Eventuella fel meddelas nästkommande arbetsdag.

16. KUNDSERVICE

Ytterligare information som den resande bör läsa hittar du här.

Postadress till Nazars administration är:
Nazar Nordic AB
Slagthuset
211 20 Malmö

17. PERSONUPPGIFTER

När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av Nazar Nordic AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Nazars samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av Nazar anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Nazar är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. Nazar Nordic AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. Nazar är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter. 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas i ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss. 

TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår.

Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter: Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174. Carlsgatan 12a, 211 20 Malmö. 040-699 88 30. E-post: dpo@nazar.se)